مقاله بهينه سازي کشت درون شيشه اي براي ژربرا رقم Tropic Blend که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۳۸۹ تا ۴۰۱ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي کشت درون شيشه اي براي ژربرا رقم Tropic Blend
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژربرا
مقاله پرآوري
مقاله ريشه زايي
مقاله تنظيم کننده هاي رشد و گياهچه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاتاري ورنوسفادراني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري رابري ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: نصرتي سيدضيا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش گل آذين نابالغ ژربرا رقم Tropic Blend پس از گندزدايي و جدا کردن کاسبرگ ها به چهار قسمت مساوي تقسيم شد و به منظور باززايي در محيط کشت با غلظت نصف MS حاوي مقادير ۰۵/۰، ۱/۰، ۵/۰ و يک ميلي گرم در ليتر تيديازورون (TDZ) به همراه ۱/۰ ميلي گرم در ليتر IAA و نيز در محيط کشت با غلظت نصف MS حاوي غلظت هاي ۵، ۱۰ و ۱۵ ميلي گرم در ليتر BAP و يک ميلي گرم در ليتر IAA قرار داده شدند. ريزنمونه ها به مدت يک ماه در شرايط تاريکي قرار گرفتند. پس از آن به شرايط روشنايي منتقل شدند. پس از گذشت يک ماه در محيط کشت نصف MS حاوي BAP هيچگونه باززايي مشاهده نشد. بيشترين تعداد گياهچه از محيط نصف MS حاوي ۰۵/۰ ميلي گرم در ليتر TDZ به دست آمد. به منظور پرآوري سرشاخه گياهچه هاي باززايي شده در محيط پايه MS حاوي غلظت هاي ۲، ۴ و ۶ و ۸ ميلي گرم در ليتر کينتين و ۱ ميلي گرم در ليتر IAA بازکشت شدند. بيشترين و کمترين پرآوري به ترتيب در محيط کشت MS حاوي ۲ و ۸ ميلي گرم در ليتر کينتين و يک ميلي گرم در ليتر IAA حاصل شد. بيشترين تعداد برگ و بيشترين ارتفاع گياه نيز در محيط داراي ۲ و ۴ ميلي گرم در ليتر کينتين به دست آمد. شاخساره هاي پرآوري شده جهت ريشه زايي، روي محيط کشت MS با غلظت هاي ۰، ۵/۰ و يک ميلي گرم در ليتر NAA کشت شدند. نتايج نشان داد که بيشترين تعداد ريشه در محيط MS حاوي ۵/۰ ميلي گرم در ليتر NAA توليد شد. در پايان گياهچه هاي ريشه دار شده جهت سازگاري به گلدان منتقل و به خوبي سازگار شدند.