مقاله بهينه سازي کودآبياري جويچه اي از ديدگاه زيست محيطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۸۸۴ تا ۸۹۳ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي کودآبياري جويچه اي از ديدگاه زيست محيطي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبياري جويچه اي
مقاله بهينه يابي
مقاله کودآبياري
مقاله مديريت آب و مواد مغذي
مقاله نيترات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوابيان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: لياقت عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: كراچيان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي فريبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا که کشاورزي يک کانون نامتمرکز آلايندگي است، مديريت در سطح مزرعه شامل مديريت بهينه آب و مواد مغذي مي تواند به عنوان يک روش موثر در کاهش آلودگي بخش کشاورزي مورد توجه قرار گيرد. در اين تحقيق، يک مدل بهينه يابي با هدف کاهش خروج نيترات از مزرعه در کودآبياري جويچه اي ارايه شده است. مدل بهينه يابي شامل چهار مدل شبيه سازي تخمين ميزان رواناب، نفوذعمقي، غلظت نيترات در رواناب و نفوذ عمقي است. الگوريتم ژنتيک براي حل مدل بهينه يابي بکارگرفته شد. متغيرهاي تصميم شامل دبي ورودي، مدت زمان آبياري، زمان شروع کوددهي و مدت زمان تزريق کود بودند. قابليت مدلهاي شبيه سازي در شبيه سازي فرآيند کودآبياري منجر به ارايه مدل بهينه يابي جامع کودآبياري براي شرايط مختلف اقليم، گياه، آبياري و کوددهي شد. براي ارزيابي مدل بهينه يابي از داده هاي صحرايي در رژيم جريان ثابت استفاده شد. مقادير بهينه متغيرهاي تصميم براي مزرعه مورد مطالعه در شرايط حضور گياه به ترتيب ۰٫۱۸۴ ليتر بر ثانيه، ۵۹۵٫۲ دقيقه، ۷٫۵ دقيقه و ۱۶۲٫۹ دقيقه براي دبي، مدت زمان آبياري، زمان شروع کوددهي و مدت زمان تزريق بدست آمدند. اين مقادير به ترتيب براي شرايط بدون حضور گياه ۰٫۲۱ ليتر بر ثانيه، ۵۳۷٫۱ دقيقه، ۶٫۵ دقيقه و ۱۴۳٫۰ دقيقه تعيين شدند. مقادير بهينه متغيرهاي تصميم، منجر به خروج به طور متوسط ۱۱۳٫۸۶ و ۱۱۸٫۱۳ ميلي گرم بر ليتر نيترات از مزرعه به ترتيب در شرايط حضور و عدم حضور گياه شدند. به دليل افزايش غلظت نيترات در نفوذعمقي در حضور گياه، مدل بهينه يابي با تغيير در مقادير متغيرهاي تصميم و افزايش دبي، غلظت نيترات در نفوذ عمقي و رواناب را کاهش داد. نتايج نشان داد که حضور گياه در نتايج بهينه يابي تاثير دارد و بهتر است مقادير بهينه در حضور و عدم حضور گياه تعيين شوند.