سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز مینایی –
فاطمه اصغری –

چکیده:

تا زمانی که دادههای یک بانک به صورت رکوردهای ماهانه و یا تراکنشهای روزانه وجود دارد، تحلیل پایگاهداده بانک برای مدیریت رفتار مشتریان امری مشکل میباشد. این مقاله یک مدل امتیاز بندی رفتاری برای مدیریت مشتریان موجود در یکی از بانکهای کشور را پیشنهاد مینماید. برای تشخیص گروههای مشتریان از شبکههای عصبی استفاده شده است که براساس امتیازبندی رفتار بازپرداخت وام، تاخیر در پرداخت و دیگر رفتارهای مالی آنان میباشد. مشتریان بانک به سه دسته اصلی تقسیمبندی میشود سپس گروههای مشتریان به دست آمده توسط خصوصیات رفتاری آیندهشان که توسط قوانین تولید شده در قوانین انجمنی اصلاح میشود و با نمودار نمایش داده میشوند. این مقاله نشان میدهد که شناخت مشتریان توسط یک مدل امتیازبندی رفتاری امری مفید است و در تعیین سیاستها و تعیین نوع خدمات به بازار و به مشتریان خاص مثمر ثمر خواهد بود.