سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید پارسا – عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی کام
حسن مهدیخانی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

اقبال روزافزون در به کارگیری ابزارها ی اتوماس یون و م دیریت جر یان کار ب هعنوان یک روش مهم در تعریف و اجرای فرآیندها از یک سو و از سوی دیگر توسعه کارکردها ی اینترنت از صرفاً دسترسی آسان و سر یع به اطلاعات به پردازش اطلاعات ما را بر آن داشته است تا به ارائه معما ری و پیادهسازی یک س یستم مد یریت جر یان کار مبت نی بر گ رید مبادرت ور زیم، در این معمار ی از وب- سرویسها به عنوان س یستم نرم افزاری ز یربنایی در برقرا ری ارتباط و تعا مل م یان ماش ینهای شبکه استفاده شده است و اجر ای جریانهای کار ی به اتک ای منابع نر مافزاری و سخ تافزاری توز یع شده در گر ید م یسر گرد یده. تحقق این امر کارکردها ی مهمی نظیر تسریع و تسهیل در دسترسی به سرویسها، توزیع و توزین بارکاری، افزایش کارایی، قابلیت مواجه با خطا و نظایر آن فراهم میآورد. در این مقاله ضمن ارا یه معمار ی ای نوین برای سیستمهای مدیریت جریان کار ، زبا نی جدید برا ی تعر یف جر یان کار و روال پ ی اده- سازی آن با استفاده از گرید و وبسرویسها معرفی و ارزیابی شده است.