سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی طاهری خوزانی – شرکت صنایع هواپیما سازی ایران
مهرداد بزاززاده – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علیرضا مستوفی زاده – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

افت فشار در خطوط انتقال طولانی گازطبیعی لزوم استفاده از توربوکمپرسورها در ایستگاههای تقویت فشار را جهت جبرانکردن افت فشار امری اجتناب ناپذیرکردهاست، دستیابی به بهترین عملکرد وربوکمپرسور با توجه به شرایط کاری مختلف مستلزم داشتن مدل مناسب از رفتار آن و بهینهسازی این مدل است. به منظور انجام این کار در این مقاله از یک مدل محاسباتی مناسب مبتنی بر شبکههای عصبی مصنوعی دارای چهار نرون در لایه مخفی اول و شش نرون در لایه مخفی دوم بهینه شده با الگوریتم ژنتیک استفاده شد. سپس با استفاده از مدل فوق نقطه بهینه عملکرد توربوکمپرسور توسط الگوریتم ژنتیک با تابع هدف بر اساس مقدار معکوس راندمان بدست آمد، بدین صورت که پس از ۳۰۰۰ نسل مقدار تابع هدف از مقدار ۱۲۵۸۳۲۵ به مقدار ۱۳۲/۸کاهش یافت، که این مقدار مبین مقدار بیشینه راندمان برابر ۱۹/۶است. نقطه با راندمان بیشینه در این مقاله به عنوان نقطه طرح تعریف شدهاست. در نهایت در نقطه طرح به بررسی اثر هریک از پارامترهای ورودی بر روی عملکرد توربوکمپرسور در نقطه طرح پرداخته شد. این محاسبات برای یک یک توربوکمپرسور آلستوم-زیمنس استفاده شدهاست.