سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدیار حسینی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، گروه صنایع غذایی، دانشگاه ارومیه
محمود رضازادباری – استادیار گروه صنایع غذایی، دانشگاه ارومیه؛
محمد علیزاده خالدآباد – استادیار گروه صنایع غذایی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

این تحقیق با استفاده از تفاله سیب کارخانه آبمیوه گیری شهداب ارومیه و قارچ آسپرژیلوس نایجر سویه ۱CA جهت بهینهسازی شرایط تولیداسید سیتریک به روش تخمیری بستر جامد با طرح جدیدی از فرمانتور که در دانشگاه ارومیه ساخته شد، صورت گرفت. افزایش تولید اسید سیتریک به عوامل متعددی بستگی دارد و مهمترین آنها در این تحقیق که مورد استفاده قرار گرفت را میتوان به میزان درصدرطوبت تفالهw/w مدت زمان تخمیر (ساعت)، میزان هوادهیl/minدرصد ازت(w/wو فاصله صفحات فرمانتورcm) اشاره کرد و پارامترهایی را همچون متانل(v/w دمای مناسب طی دوره تخمیرCْ)اندازه ذرات سوبسترا، تعداد اسپورها وpH را با اعمال شرایط بهینه که در تحقیقهای قبلی اثبات شده است، لحاظ گردیددر طی عملیات بهینه سازی، از روشSimplex استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق با توجه به جنبه صنعتی و اقتصادی، نشان داد که حداکثرتولید اسید سیتریک (گرم اسید در کیلوگرم تفاله خشک ) توسط آسپرژیلوس نایجر در رطوبت ۸۰ درصد(w/w مدت زمان تخمیر ۹۳/۹ ساعت آهنگ هوادهی ۱/۲ لیتر در دقیقه، منبع ازت(سولفات آمونیم)% ۰/۱۹(w/w و فاصله صفحات فرمانتور ۷/۴ cm تا حداکثر۱۵۹/۱۴ بدست میآید.