سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی جباری – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک-ساخت و تولید
محمد بخشی – دانشیار دانشکده مکانیک- دانشگاه مازندران
محسن شاکری – دانشیار دانشکده مکانیک- دانشگاه مازندران
اصغر شمسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

چکیده:

در این مقاله به طراحی بهینه شکل پیشفرم برای فرایند آهنگری یکقطعه پرداخته شده است.به منظورکاهشتعداد متغیرهای طراحی مورد نیاز برای تعریفشکل پیشفرم، از روشکاهشیافته اشکال پایه استفاده شده است. در این روش اشکال پایه حدسزده شده توسط ضرایبوزنی که به عنوان متغیر طراحی شناخته می شوند با هم ترکیبمیشوند تا بهترین ترکیببدستآید. فرایند بهینه سازی با هدف تغییر شکل یکنواختماده درون قالب (کمینه کردن واریانسکرنش) و با قید پرشدن کامل قالبانجام شده است. با فرضواریانسکرنش% ۵ و پر نشدگی ۰ شکل پیشفرم بهینه قطعه بدست آمده است.