سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شبنم پژمان – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک، گروه بیوم
فرزام فرهمند – دانشیار- دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک، گروه بیومکانیک

چکیده:

امروزه مفاصل زانوی مصنوعی با مکانیزم ٦ میلهای به طور موفقیت آمیزی برای افراد دچار قطع عضو بالایزانو به کار گرفته میشوند، اما تعداد مطالعات انجام شده برروی آنها بمراتب کمتر از سایر انواع است. در اینمطالعه از طریق شبیهسازی کامپیوتری و روش تحلیلی، مزایای چنین مکانیزمی به عنوان مفصل زانویمصنوعی از دیدگاه سینماتیکی و همچنین تعداد مفاصل غیرفعال لحظهای مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایجنشان میدهند که برای مکانیزم ٦ میلهای قابلیت طراحی سینماتیکی بهینه برای رسیدن به مسیر حرکت مورد انتظار برای مفصل مچ وجود دارد. خطای مسیر حرکت مفصل مچ نسبت به شرایط نرمال ۱/۹۸% به دست آمده است. علاوه بر این وجود تعداد مفاصل غیرفعال بیشتر موجب ثبات در فاز سکون میگردد.