سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد پازوکی – استادیار پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژ
آذرمیدخت حسن نیا – مربی پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی، م
سیدمحمد رئوف حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
محبوبه بنی فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

این تحقیق با هدف بهینه سازی محیط کشت و تخمیر تولید الکل انجام شده است. ابتدا سه نمونه ملاس بررسی شد وبهترین آنها (ملاس خوی) بدلیل بیشترین بازدهی (% ۴/۵اتانول) برای تولید الکل انتخاب شد. در ادامه، بهینه سازی شرایط محیط کشت و تخمیر با استفاده از همین ملاس و ۵۲۰۹Saccharomyces serevisiae PTCCو بررسی تاثیرنیترات و فسفات، غلظت خمیرمایه و غلظت ملاس انجام شد و محیط کشت رشد و در نهایت، تخمیر بهینه پیشنهاد گردید. نتایج حاصل از تخمیر با شرایط بهینه، میزان الکل تولیدی را به % ۵/۱۱افزایش داد.