سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پریسا شاهین رخسار – عضو هیئت علمی تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
محمداسماعیل اسدی – عضو هیئت علمی تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
رضایی – عضو هیئت علمی تحقیقات فنی و مهندسی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثرات کم آبیاری و تنش خشکی بر دو رقم زود رس و دیر رس سویا در سال ۱۳۸۵ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان اجرا گردید . آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی شامل سه تیمار آبیاری ۵۰ ، ۷۵ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی به عنوان عامل اصلی و دو رقم سویا شامل سپیده وDPX به ترتیب زود رس و دیر رس به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد . صفات ارتفاع بوته، ارتفاع تا اولین گره، تعداد گره، تعداد غلاف، تعداد شاخه فرعی، وزن هزار دانه و عملکرد محصول اندازه گیری شد . نتایج نشان داد خشکی و تنش آب اثرات زیادی بر ارقام مورد مطالعه دارد . بطور کلی رقم DPX تعداد غلاف، تعداد شاخه فرعی، وزن هزار دانه و عملکرد بالاتری را نسبت به رقم سپیده از خود نشان داد . البته تعداد گره در رقم سپیده بطور معنی داری بیشتر از رقم DPX بود . اختلاف معنی داری بین رژیمهای مختلف آبیاری از نظر ارتفاع بوته، تعداد گره و عملکرد محصول مشاهده شد . آبیاری ۱۰۰ درصد بیشترین و آبیاری ۵۰ درصد کمترین مقدار را دارا بودند . اما نتایج نشان داد که آبیاری ۷۵ درصد اختلاف قابل ملاحظه ای با آبیاری ۱۰۰ درصد نداشته و می توان در شرایط کم آبی از این روش آبیاری استفاده نمود .