سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد اسدی – دانشگاه فنی مهندسی– دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فربد رزازی –
امیرمسعود رحمانی –
مهدی اسدی –

چکیده:

در این مقاله از الگوریتمPSOبرای بهینهکردن محل پارامترهای آزاد فیلترIIRمتعامد و حالتهای خاص آن مانند لاگورکاتز ۴ و از الگوریتم گرادیان ۵ برای بهروز کردن ضرایب فیلتر بطور همزمان استفاده شده است. فیلترIIR متعامد به شرط واقع شدنپارامترهای آزاد در دایره واحد در حوزهzبا مشکل ناپایداری مدلARMA مواجه نیست، هیچ یک از روشهای تطبیق قبلی، امکان تعیین همزمان محل صفرها و قطبهای این دسته از فیلتر ها را با هم را ندارند. در این مقاله بوسیلهPSO روشی برای تعیین همزمان ضرایب فیلتر و پارامترهای آزاد فیلتر پیشنهاد شده است که مشکل حساسیت به ضریب یادگیری و شرایط اولیه پارامترها را از بین برده است. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که متوسط خطای حداقل مربعات، در حالت فیلترIIRمتعامد حداقلdb0 کمتر از روشهای قبلی است.