سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجعفر جمالی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری هوادریا
ایرج رجبی – مربی مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری هوادریا
محمدحسن کدیور – استاد دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی – بخش مکانیک

چکیده:

مقاله حاضر ، تحلیل و بهینه سازی وزنی ساندویچ پنل های لایه ای بـا شـرایط مرزی تکیه گاه ساده تحت بـار بیـرون صـفحه ای بـا هـسته هـای گـسترده و لانه زنبوری را بررسـی مـی کنـد . ایـن مـسألة بهینـه سـازی شـامل قیـدهای پیچیده ای در مورد گسیختگی های موضعی می گردد . چروکیدگی روکش ها و کمانش درون سلولی ( برای لانـه زنبـوری هـا ) دو نـوع مهـم از کمـانش هـای
موضعی ساندویچ پنل ها می باشند که قیدهای مهم مسألة بهینه سازی مربوطه را تشکیل می دهند . یک روش تحلیلی غیرخطی برای این مسأله بکار گرفتـه شده است، که تغییرفرم برشی و جابجایی صفحة میانی را نیز در نظر گرفتـه است . بخاطر پیچیدگی مسأله و گسسته بودن متغیرها، الگوریتم ژنتیـک بـر دیگر روش های بهینه سازی ترجیح داده شده است . در الگوریتم مربوطه یک روش جدید برای بهبـود بهینـه سـازیِ ترتیـب لایـه گـذاری و انتخـاب مـواد روکش ها و هسته مورد توجه واقع شده است . در ایـن الگـوریتم عملگرهـای تقاطع، جهش بهبودیافته، جایگشت و تعویض لایه ها بکار گرفته شده انـد . در آخر، بهترین روش بهینـه سـازی الگـوریتم ژنتیـک بـرای ابعـاد و فـشارهای مختلف اعمال گردیده و نتایج مقایسه ای آن با الگوریتم ژنتیک پیـشرفته در نمودار مشخصه نشان داده شده اند