سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن دارایی خواه – کارشناس ارشد مهندسی آب، دانشگاه علم و صنعت
محمدهادی افشار – استادیار بخش عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این مقاله عملکرد الگوریتم PSO در طراحی بهینه سرریزهای متوالی مورد بررسی قرار گرفته است. PSO در زمره روشهای جستجوی فراکاوشی جدید است که از روی رفتار اجتماعی دسته های پرندگان مدل شده است. هدف از این تحقیق، یافتن وقادیر ارتفاع و طولی ازسرریزهای متوالی است که ضمن ارضا کلیه قیود هیدرولیکی و توپوگرافی مساله، منجر به کمترین مقدار هزینه ساخت گردد. کارایی مدل بهینه سازی ارایه شده، با مقایسه نتایج حاصل از روش سنتی معرفی شده توسط ویتال و پوری، مورد آزمایش قرار گرفته است.