سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میلاد مجتهدی – بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
کمال جانقربان – بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
محمدابراهیم بحر العلوم – بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف از این تحقیق ساخت نانو لایه از ماده نیم رسانای ΙΙ-νΙ سولفید کادمیوم است که یکی از حداقل دو لایه مورد نیاز برای عملکرد سلول های خورشیدی بر مبنای اتصال ناهمگن ∗ می باشد . در این کار از لایه نشانی در یک حمام شیمیایی بر روی زیر لایه آلومینیومی استفاده شد . از نمک های کادمیوم به همراه تیواوره به عنوان منبع یون های کادمیوم و گوگرد استفاده گردید . زیر لایه ها پیش از پوشش دهی تحت آماده سازی سطحی مناسب قرار گرفتند . برای هدایت مسیر واکنش ها و بهبود پوشش حاصل در حمام یک ماده بافر آمونیومی بکار رفت . از محلول آمونیاک نیز جهت تنظیم pH در مقادیر مورد نظر استفاده گردید . تلاش گردید با تغییر در زمان لایه نشانی و غلظت بافر، کیفیت ساخت و مورفولوژی لایه بهینه سازی شود . لایه های نازک به ضخامت زیر میکرونی از این ماده بوجود آمد و توسط XRD ، میکروسکوپ الکترونی روبشی وEDAXمورد بررسی قرارگرفت . بر روی پوشش مربوطه پروفایلومتری و تعیین زبری سطح انجام شد