سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

یلدا حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واح
داود زارع – عضو هیئت علمی ، پژوهشکده بیو تکنولوژی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ای
منصوره کشاورزی – عضو هیئت علمی گروه اصلاح نباتات ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلا
اصغر حیدری – عضو هیئت علمی ، موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

چکیده:

بیماری مرگ گیاهچه (Damping-off) در پنبه به وسیله باکتری های آنتاگونیست خاکزی قابل کنترل است. در بررسی فوق به منظور کنترل این بیماری ، شرایط محیط کشت تولید ایزوله Bacillus coagulans CH-7 بهینه شد. نتایج آماری به دست آمده از نرم افزار تاگوچی نشان داد که بیشترین تأثیر به ترتیب مربوط به فاکتورهای گندم با ۳/۵% وزنی ، pH بهینه ۷/۵ و عصاره مخمر با ۱/۵% وزنی می باشد و گلوکز و ملاس کمترین تأثیر را در افزایش تعداد باکتری نشان دادند. شرایط بهینه به دست آمده از بررسی های آماری به وسیله نرم افزار تاگوچی، به صورت آزمایشگتهی مورد بررسی قرار گرفت که موجب افزایش میزان تولید باکتری تا۱۰١١ × ۱/۹۳ گردید.