سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا منعم خراسانی – گروه مهندسی پزشکی دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سعید راحتی قوچانی –

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است به تاثیر دستگاه کاشت حلزون شنوایی بر احساسات نهفته در صحبت پرداخته شود. به این منظور یکی از بخش های مهم پردازشگر صحبت یعنی بانک فیلتر در استراتژی پردازشی CIS شبیه سازی شده و تغییرات بوجود آمده در ویژگیهای سیگنال صحبت با احساس بررسی شده است. ویژگی های مورد مطالعه عبارتند از "میانگبن فرکانس زیر و بمی در قطعات پیوسته منحنی تغییرات زیر و بمی"، "آشفتگی فرکانسی" و "نسببت قابهای بی واک در کل صدا". پس از بررسی تغییرات ویژگی ها، او نوعی فیلتر به نام "گاماتون" که سازگاری بیشتری با ساختار گوش دارد استفاده شده است. شبیه سازی ها نشان دادند که میانگین آشفتگی فرکانسی برای صداهای شاد با عبور از بانک فیلتر باترورث و به ۳/۲۵۴ به ترتیب به ۱/۸۵۸ و ۲/۱۸۶ می رسد؛ همچنین همین ویژگی برای صداهای غمگین از ۳/۶۵۱ و ۲/۹۷۹ در فیلترهای باترورث و به ۳/۵۴۸ در فیلترهای گاماتون رسیده است. میانگین ویژگی نسبت قابهای بی واک برای صداهای شاد نیز با عبور از بانک فیلتر باترورث و گاماتون از مقدار ۳۰/۲۷۲ به ترتیب به ۴۸/۹۳۶ و ۳۲/۱۹۶ تغییر می کند؛ همین ویژگی در صداهای غمگین، از مقدار اولیه ۴۷/۲۵۵ به ۸۰/۳۰۹ در فیلترهای باترورث و ۴۹/۴۹۲ در فیلترهای گاماتون می رسد.