سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی جباری – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک-دانشگاه مازندران
محسن شاکری – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه مازندران

چکیده:

در این مقاله به طراحی بهینه، ساخت و کنترل یک نمونه موتور خطی DC بدون جاروبک برای استفاده در ماشی نهای ابزار پرداخته شده است. بهمنظور بهین هسازی با هدف کاهش موج نیرو و افزایش نیروی رانش از روش برنامه نویسی مرحل های درجه ۲ استفاده شده و مدل مبتنی بر نتایج بهین هسازی در نر مافزار اجزاء محدودMaxwell 2Dتحلیل شده است.
سپس بر مبنای نتایج طراحی بهینه، یک نمونه موتور خطی ساخته شده است. همچنین به منظور انجام عملیات کموتاسیون، کنترل سرعت، کنترلدما در فاصله هوایی و تنظیم جریان موتور، یک نمونه درایو طراحی و ساخته شده است.