سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرناز حامدی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
سهیلا یغمایی – دانشیار و عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شری
علی بقایی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مدل تانکهای متوالی جهت مدلسازی ریاضی و شبیهسازی عملیات ناپایای یک بیورآکتور ایرلیفت که برای تولید گلوکونیک اسید به روش تخمیر به کار برده شده است مورد استفاده قرار گرفته است. مدل سینتیک مورد استفاده (مدل کونتویس) اثرات دو سوبسترای گلوکز و اکسیژن محلول را روی سرعت رشد نشان میدهد. بدین ترتیب با تقسیم بیورآکتور به بخشهای مختلف معادلاتی برای موازنه سوبسترا، اکسیژن محلول، بیومس و گلوکونیک اسید در هر بخش نوشته شده و مجموعه معادلات دیفرانسیلی مرتبه اول با کمک روش اویلر حل شدهاند. اساس مطالعه حاضر بررسی میزان اختلاط در بیورآکتورهای ایرلیفت است و نیز بدست آوردن رژیم جریانی که به حالت واقعی کارکرد بیورآکتور نزدیکتر باشد. برای این منظور مدل تانک- های متوالی با جریان برگشتی جهت پیشبینی نوع جریان رآکتور استفاده شده و نتایج حاصل از مدل با اطلاعات تجربی که از مطالعات گذشته حاصل شده مقایسه گردیدهاند. مدل ارائه شده تغییرات غلظت سوبسترا، محصول، بیومس و اکسیژن محلول را به خوبی توجیه میکند. این مدل برای استفاده در مطالعات و طراحی اولیه بیورآکتورهای ایرلیفت کاربرد داشته و نیز می- تواند در سیستمهای دیگر هم مورد استفاده قرار گیرد.