سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا طیبی – کارشناسی ارشد، دانشکده فنی دانشگاه تهران – موسسه مکین – قرب نوح
حسین قربانی – دانشجوی دکترای عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران
خسرو برگی – دکترای عمران، دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در بخش اول مقاله با استفاده از روش پارامتر مشخصه که مبتنی بر مدلسازی واقعی تعداد زیادی نمونه با حجم محاسباتی زیاد بود، بهینه سازی انجام گردید. در این مقاله با توجه به تکنیکهای پیشرفته ریاضی بهینه سازی، سعی گردیده است که بهینه سای اقتصادی سیستم دال و شمع انجام پذیرد. در این مسیر نیازمند تعریف تمامی پارامترهای موثر در قیمت بصورت تابعی از مجهولات می باشیم. یکی از مهمترین پارامترهای موثر محاسبه لنگرهای طولی و عرضی دال و نیروهای محوری شمع ها در این سیستم مرکب (شمع و دال) می باشد که در مقاله اخیر تمامی این لنگرها و نیروهای محوری بصورت تابعی از مجهولات و داده های اولیه ارائه گردیده است. درپایان معادلات ساختاری تابع هدف مطابق ملزومات روش برنامه ریزی غیر خطی بازنویسی شده و با استفاده از این روش پارامترهای بهینه تعیین و با روش پارامتر مشخصه مقایسه گردیده است. همچنین جهت کنترل صحت نتایج از یک مطالعه پارامتریک مبتنی بر توابع ساختاری شکل یافته فوق استفاده شده است. در انتها با توجه به حساسیت زیاد مدل به قیمت مصالح در ایران، تحلیل اقتصادی در این زمینه صورت گرفته و راه حلهایی بدین منظور ارائه شده است.