سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشاد اخلاقی – استاد یار دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمود حاجی صفری ماهانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد-گروه مواد

چکیده:

در این پژوهش تاثیر پارامتر ه ای مختلف در روش ریخته گری همزدنی بر ریز ساختار آلیاژهای هایپر یوتکتیکشده است . به این منظور آلیاژهای آلومینیم _ سیلیسیم حاوی ۱۵ تا ۳۰ درصد وزنی سیلیسیم در حالت نیمه جامد – نیمه مایعتوسط یک همزن گرافیتی متصل به الکتروموتور با سرعت ۴۰۰ دور در دق یقه بهم زده شده ودر قالبهای فولادی در دمای محیطویا پیشگرم شده تاoC ۴۰۰ ریخته گری شد . نتایج این تحقیق نشان داد که بعلت کوتاه بودن دامنه انجماد در مورد آلیاژ حاوی۱۵ درصد سیلیسیم و در نتیجه عدم امکان کنترل دقیق درجه حرارت در حالت نیمه جامد – نیمه مایع در ح ین عمل همزدنانجماد یوتکتیکی نیز رخ داده و در نتیجه ذرات سیلیسیم اولیه درشت میشوند . همزدن آلیاژهای ۲۰ تا ۳۰ درصد سیلیسیم درمدت پنج تا ده دقیقه و ریخته گری در قالب در دمای محیط سبب ریز شدن ذرات سیلیسیم اولیه به میزان ۷۷ الی ۸۵ درصدمیشود و برای نمونه های ر یخته گری شده در قالبهای پیشگرم شده ذرات سیلیسیم اولیه در حدود ۶۳ الی ۸۰ درصد ریزمیشوند. در ضمن همزدن دوغاب نیمه جامد – نیمه مایع در مدت زمانهای بیشتر سبب کلوخه ای شدن و درشت شدن ذراتسیلیسیم اولیه میشود . مطالعات ریز ساختاری همراه با اندازه گیری دانسیته ن مونه ها از طریق قانون ارشمیدس نشان داد که ارتباطمستقیمی بین اندازه ذرات سیلیسیم اولیه و درصد تخلخل در این آلیاژها وجود دارد و چنین نتیجه گیری شد که وجود تخلخلبیشتر در ذرات سیلیسیم اولیه درشت سبب میشود که در اثر ریز کردن این ذرات تخلخل نمونه کاهش یابد . در ضمن مطالعاتریز ساختاری نشان داد که عمل همزدن مذاب علاوه بر تاثیرات مذکور سبب انحنادار شدن ذرات سیلیسیم اولیه و کاهش نسبتطول به قطر ذرات سیلیسیم یوتکتیک نیز میشود.