سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدهادی افشار – استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی وزارت جهادکشاورزی کارشناس ارشد شرکت تحقیقات مهندسی فرین کاو

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای تحلیل شبکه های آبرسانی ارائه می شود که در آن مسئله تحلیل ش بکه هابه صورت مسئله ای ازنوع بهینه سازی غیر خطی نا مقید فرمول بندی شده وسپس از طریق روشهای بهینه سازی ریاضی حل می شود . روشهای متعددی برای این منظور پیشنهاد شده است که اکثر آنها از فرمولبندی ارائه شده توسط کالینز وهمکاران استفاده می کنند . در این روشها مسئ له تحلیل شبکه ها به صورت مسئله بهینه سازی مقید از نوع غیر خطی ویا خطی فرمول بندی شده وسپس از طریق روشهای مناسب ریاضی حل شده اند. در این مقاله مسئله تحلیل شبکه ها با استفاده از دبی هایی حدسی که رابطه پیوستگی را تامین می کنند به صورت مسئله بهینه سازی نا مقی د فرمول بندی می شود .این فرمول بندی در مقایسه با سایر فرمول بندیها به کاهش تعداد متغیرهای تصمیم ودر نتیجه کاهش ابعاد مسئله منجر می شود . نتایج حل مسأله به روش فرمول بندی مورد نظر بانتایج حاصل از برخی روشهای متداول تحلیل شبکه مقایسه شده است. یکی از اهداف ابداع روشهای جدید تحلیل شبکه ،افزایش سرعت تحلیل شبکه ها با هدف استفاده در بهینه سازی شبکه ها می باشد .تحقیقات بر روی افزایش سرعت تحلیل روش مورد نظر در تحلیل شبکه های بزرگ مقیاس و مقایسه آن با روشهای استاندارد ادامه دارد که نتایح آن در آینده ارائه خواهد شد.