سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید قناعت شعار – پژوهشکده لیزر و پلاسما ، آزمایشگاه نانو مغناطیس و نیمه رسانا های مغن
حسین علیصفایی – پژوهشکده لیزر و پلاسما ، آزمایشگاه نانو مغناطیس و نیمه رسانا های مغن
مهرداد مرادی – پژوهشکده لیزر و پلاسما ، آزمایشگاه نانو مغناطیس و نیمه رسانا های مغن

چکیده:

دراین مقاله با استفاده ازالگوی ماتریسی بزرگی چرخش کرومیزان بازتاب حاصل ازتوده نیکل بین دوساختار گاف فوتونی ( فرمول درمتن اصلی ) قرارگرفته است مقایسه شده است نتایج نشان می دهد که استفاده ازساختار گاف فوتو نی بزرگی چرخش را افزایش می دهد ولی میزان بازتاب کاهش می یابد اضافه کردن یک لایه بازتاباننده درانتهای یکی ازساختارها باعث شد که مقداربازتاب باحفظ بزرگی چرخش افزایش یابد.