سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مریم شکفته – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سروستان، گروه کامپیوتر، فارس، ایران

چکیده:
در زمانهای گذشته پایگاه های داده تنها به ذخیره وبازیابی داده ها می پرداختند که به آنها پایگاه داده غیر فعال میگویند .درحالیکه بسیاری از برنامه های کاربردی نیاز به نظارت خودکار دارند تا در صورت وقوع رویداد خاصی، سیستم مدیریت پایگاه دادهواکنش مقتضی را انجام دهد به سیستم پایگاه داده ای که تعریف رویدادهای مورد نظر و واکنشهای متناظر آنها در آن پایگاه داده وجود داشته باشد، سیستم پایگاه داده پویا گفته میشود. این سیستم پایگاه داده باید بتواند با استفاده از قوانین موجود رفتار مناسبی برای رویداد های مختلف انجام دهد. چگونگی انتخاب قوانین و زمانبندی آنها تاثیر بسیار مهمی در کارکرد سیستم دارد.در این تحقیق هدف چگونگی انتخاب قوانین می باشد. برای این منظور در ابتدا به بررسی روشهای موجود پرداخته و سپس دو روش بهبود یافته را بیان میکنیم. از جمله روشهای موجود می توان به روش درخت اجرای فرآیند و یا کوتاهترین فرایند نام بردکه پس از تحلیل آنها دو روش بهینه سازی شده ارائه می گردد. سپس جهت اثبات این ادعا به پیاده سازی سیستم پایگاه داده فعال پرداحته و روشهای ارائه شده را تحلیل می نماییم .