سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کامران محمدی – کارشناس ارشد سازه، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهادکشاورزی کرمان، مدی
حسین ابراهیمی فرسنگی – استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله جهت بهینه سازی سازه های فضاکار تخت سه لایه، سطح مقطع تمامی اعضاء، ارتفاع شبکه و نیز وجود و عدم وجود ستونها به عنوان منغیرهای طراحی و وزن سازه به عنوان تابع هدف انتخاب میشود. قیود مسئله بهینه سازی شامل حداکثر تغییر مکان گره ها وحداکثر تنش و ضریب لاغری اعضا و نیز پایداری سازه می باشند که این مقادیر در پنج حالت مختلف بارگذاری که ترکیبی از بارهای ثقلی و جانبی است تعیین میشوند و مقادیر مجاز با استفاده از ضوابط آئین نامه استخراج می گردد به منظور کاهش زمان طراحی ستونها گروهبندی شده اند.