سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیداحسان مجتبوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- سیستمهای انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
مرتضی بقالها – استادیار دانشکده مهندسی شیمی و نفت- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

گازسازی سوختهای جامد ، فرایندی است که طی آن سوختهای جامد کربنی هم اند بیوماس به گاز سنتز(syngas) که قابلیت اشتعال و ارزش حرارتی داشته باشد تبدیل می شوند . گازسازی بیوماس به دلیل شرایط بهره برداری بهتر و قابلیت جداسازی مواد خورنده به احتراق مستقیم آن برتری داردBagasse .نیشکر به عنوان یکی از انواع مرغوب بیوماسشناخته می شو د زیرا دارای مقدار بسیار کم خاکستر نسبت به انواع دیگر بیوماس می باشد. در این فرایند از تزریق هوا ویا اکسیژن به همراه بخار آب به داخل راکتور گازسازی(Gasifier)برای گازسازی و احتراق بیوماس استفاده می شود . در این مقاله شبیه سازی ترمودینامیکی فرایند گازسازی و احتراقBagasse نیشکر در Gasifier بستر متحرک، توسط نرم افزارTHERMOFLOW به منظور بهینه سازی ارزش حرارتی گاز سنتز انجام شده است . مهمترین متغیرهای موثر در تعیین ارزش حرارتی گاز سنتز را می توان میزان اکسیژن یا هوای ورودی و بخار آب ورودی بهGasifier ذکر کرد. شبیه سازی ترمودینامیکی این فرایند نشان می دهد که افزایش دبی جرمی هوا و اکسیژن نسبت به دبی سوخت سبب کاهش ارزش حرارتی گاز سنتز و افزایش دمای آن می شود . در حالی که افزایش دبی جرمی بخار آب ورودی نسبت به دبی جرمی سوخت ، سبب کاهش دما و کاهش ارزش حرارتی گاز سنتز می ش ود. بیشترین ارزش حرارتی گاز سنتز برابر۱۱۴۹۷kj/kg از تزریق هوا بهنسبت ۰/۲۵ سوخت ورودی و به ازای نسبت ۰/۰۵ دبی جرمی بخار آب به دبی سوخت قابل دسترسی می باشد.