سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیقلی نیایی – دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی
داریوش سالاری – دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی
سیدرضا نبوی – دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی
وحید وطن پورسرعین – دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی

چکیده:

پارافین ها ی خط ی به عنوان ماده اول یه در ساخت مواد پاک کننده استفاده م ی شود . درایـ ن کـارپژوهشی شرا یط به ینه برا ی جداساز ی پاراف ین ها ی خط ی از نفت سف ید با استفاده از روش طراح ی آزمایش تاگوچ ی بدست آمد . از محلول اشباع اوره به عنوان عامل کمپلکس کننده و از مت یل ات یل کتون به عنوان حلال نفت سف ید استفاده شد . با استفاده از روش تاگوچی مقـاد یر بهینـه فـاکتور هایی نظ یر حجم مت یل ات یل کتون مصرف ی، حجم محلول اشباع اوره، دما ی و اکنش، دما ی محلـول اشباع اوره و دما ی واکنش با انجام هشت آزما یش تع یین شد . علاوه برا ین برهم کنش فاکتورهـا ی حجم متیل ات یل کتون با حجم محلول اوره و دما ی واکنش ن یز برس ی شدند کـه بـرهم کـنش اول معنی دار بود . تحلیل نتا یج و آنال یز وار یانس با استفاده از نرم افـزار Qualitek-4 انجـام شـد و نشان داد که زمان واکنش ، حجم مت یل اتیل کتون و دمای محلول اشباع اوره به ترتیب بیـ شترین تاثیر را بر میزان اسخراج دارند .