سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید فرخی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا رازفر – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پیمان مشهدی کشتیبان – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی فتی – مربی دانشکده فنی و مهندسی – بخش مهندسی صنایع – دانشگاه هرمزگان

چکیده:

این مقاله به کاربرد روش تاگوچی در کاهش اعوجاج و انقباض مخزن رادیاتور (قطعه جدار نازک ) که وابسته به پارامترهای فرایند ی می باشد ، پرداخته است . برای این منظور، تعداد ی آنالیز Moldflowب ا استفاده از ترکیب پارامترهای فرایندی بر اساس طراحی متعامد تاگوچی L27 انجام شده است. دمای مذاب، دمای قالب، دب ی تزریق، فشار تزریق وفشار تراکم به عنوان پارامترها ی فرایند ی در نظر گرفته شده اند . ماده پلیمری انتخاب شده PA66/30%GF می باشد . نسبت ANOVA و S/N برای یافتن مقادیر بهینه پارامترها ی فرایندی و نشان دادن تأثیر این پارامترها بر اعوجاج و انقباض، مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد که اعوجاج، انقباض در جهت X و انقباض در جهتY بترتیب به میزان ۶٫۲۴% , ۳٫۶۵% , ۰٫۷۴% کاهش یافته است . آزمایش تأیید نیز بر ای اثبات تأثیر روش تاگوچ ی، بعد ازتعیین پارامتره ای بهینه انجام یافته اس ت . به وضوح از این مطالعه می توان فهمید که روش تاگوچ ی برا ی حل مشکل اعوجاج و انقباض در قطعات جدار نازک مناسب می باشد