سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اکبر صمدی – دانشگاه تحصیات تکمیلی علوم پایه زنجان
سید نادر سید ریحانی – دانشگاه تحصیات تکمیلی علوم پایه زنجان

چکیده:

انبرک نوری می تواند ذرات درابعاد میکرونی وزیرمیکرونی را تله اندازی کرده و نیروهای ازمرتبه چند ده فمتونیوتون تا چند صد پیکو نیوتون به آنها اعمال کند تله اندازی ذرات نانومتری و سلول های زیستی نیازبه بهره بالایی ازتله نوری دارند یکی ازروشهای موثردرافزایش بهره تله انتخاب مناسب نسبت قطر لکه باریکه لیزر به قطر دهانه ورودی عدسی شیئی است دراین مقاله مابرای این نسبت بهینه را به روش تجربی برابر با ۰/۷ معرفی می کنیم که درتوافق بسیار خوبی با برآوردهای نظری است .