سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهری صفاری – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

سالانه حدود بیش از ٤٠ میلیون تن محصولات کشاورزی در ایران تولید می شود که این مقدار برای تغذیه ٤٠ میل یون نفر کفایت می کند . براساس نرخ ر شد جمعیت و الگوی مصرف کنونی کشور، در سال های آینده هر ساله حدود /٥ ٢ـ٢ میلیون نفر به جمعیت اضافه می شود و نیاز به محصولات اساسی کشاورزی افزایش خواهد یافت . از محصولات عمده غذایی؛ تولید غلات دنیا در سال ٢٠٠٠ میلادی، %٥ کاهش، تولید گیاهان ریشه ای %٢ کاهش و حبوبات %٢/٨ کاهش و تولید شیر حدود %٣ کاهش داشته اند؛ اما واردات غلات کشورهای در حال توسعه %٧ بیش از سال های قبل بوده و قسمت عمده افزایش واردات ) %)٩ مربوط به قاره آسیا بوده است . تلفات مح ـصولات غذایی دنیا شامل خسارت حشرات %١٣ ، بی ماری های گیاهی %١٢ ، علف های هرز %٩ و پستانداران و پرندگان %١ می باشد؛ به غی ر از تلفات در ف صل رشد، تلفات بعد از برداشت محصولات نیز قابل ملاحظه است . محدودیت ذ خایر سوخت های فسیلی و افزایش هزینه های
مربوط به آنها از مسائلی است که ضرورت استفاده م ؤثر و کارآم د از این منابع را در کشاور زی روشن می سازد . یکی از راه حل های م ؤثر آن است که ضمن اتکاء بیشتر به منابع تجدید شونده، تا حد امکان منابع دیگری جایگزین نهاده های وابس ته به سوخت های فسیلی در کشاورزی شده و از نهاده های فسیلی کمتر و در جهت بهینه استفاده شود . از طرف ی آمار نشان می دهد که م ثلاً در ایالات متحده آمریکا حدود %١٧ ا ز انرژی مصرفی فسیلی صرف سیستم غذایی می شود و این مقدار برابر با ٠/٢٧ بشکه نفت به ازای هر نفر در ر وز است و ٢ برابر کل مصرف سرانه روزانه انرژی فسیلی در همه کشورهای در حال توسعه می باشد … چگونه می توانیم تأمین غذا و هزینه انرژ ی را در مقابل رشد جمعیت دنیا متعادل کنیم؟ … بدون شک انرژی باید در جهت مقاصد اساسی مصرف شود و برای مصارف رفاهی کمتر مورد استفاده قرارگیرد … در این مقاله انرژی مورد نیاز برای تولید محصولات کشاورزی و دامی در ایران مورد بررسی و محاسبه دقیق قرار گرفته و با
سایر کشورها مقایسه خواهد شد و استراتژی هایی به منظور کاهش مصرف انرژی و افزایش تولید این محصولات ارائه خواهد گردید .