سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمدرضا طاهری اصل – سازمان بهره وری انرژی ایران
فروغ ترکی – دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

صنعت کاشی و سرام یک جزء دست ه کانی های غ یر فلزی است و در حال حاضر یکی از فعالترین صنا یع کشور و بـه تبـع آن جزء پرمصرفترین صنا یع از نقطه نظر انرژی می باشـد . لـذا بـا توجه به اندازه گیریها و تحقیقات عملی انجام شـده در چنـد کارخانه کاشی و سرامیک مشخص گردید که کوره های پخـ ت کاشی و سرام یک بین ۳۵ تا ۴۵ درصداز انرژی فسیلی ورودی و بین ۴ تا ۸ درصد از انرژی الکتریکی ورودی و در مجمـوع در حدود ۲۰ تا ۲۸ درصـد کـل انـرژی ورودی ( الکتریکـی و فسیلی ) کارخانه را مصرف نموده درحالی که کسـر بزرگـی از این مصارف را بدون ا ستفاده و به صورت اتلافات هـدر مـی – دهند پس دارای پتانسیل صرفهجوئی بالایی هستند . بنابراین در این مقاله به بررسی کورههای فوق پرداخته شده است . مباحث اصلی ا ین مقاله عبارتند از : آنالیز مصارف بخش هـای مختلف کوره ، م یزان اتلافات هر بخش و عوامل ا ین اتلافـات ، ارائه راهکارهای کـاهش اتلافـات و کن تـرل م یـ زان مصـرف انرژی ، بررسی عوامل انتشار آلا ینـده هـای ز یسـت مح یطـی ، ارتباط مستقیم م یان مدیریت انرژی و کنتـرل و کـاهش م یـ زان آلایندهها، مد یریت مصرف و بـارگ یری کـوره هـا و در نه ایـ ت ارائه اطلاعات یک کوره نمونه کاشـی و سـرام یک و محاسـبه صرفهجویی ر یالی و انرژی و کـاهش آلاینـده هـا در صـورت اجرای مدیریت انرژی در کارخانه میباشد