سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرجانه حجازی – دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، گروه
حامد شوقی – دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پز
محمد علی عقابیان – دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، گروه
رضا مسعودی – دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما، تهران، ایران

چکیده:

الگوریتمی برای تعیین توزیع ناهمگن پرتو پراکنده در سطح محیط نا متناهی همگن با استفاده از حل معادلهی دیفیوژن برای منابع کروی بهدست آمد. این الگوریتم برای بهبود دقت بازسازی عمق سیستمتصویر برداری نوری استفاده شد. نتایج بهدست آمده با قرار دادن منبع نوری فلورسنت در عمق معین فانتوم معادل بافت از لحاظ تجربی مورد ارزیابی قرار گرفت. این ارزیابی نشان داد که ۱ میلمتر ، ۲ درصد می باشد. بنا به نتایج بدست آمده، عمق منبع فلئورسنت در / خطای متوسط بازسازی عمق در عمق های بیش از ۵ تصویربرداری نوری.توسط حل معادله دیفیوژن می تواند بدقت تعیین گردد