سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ریاحی – دانشیار-گروه ساخت و تولید گروه مهندسی ساخت و تولید، دانشگاه علم و صنعت
میثم شکوری – دانشجوی دوره دکترا گروه مهندسی ساخت و تولید، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق طراحی و ساخت یک بتن پلیمری جهت روسازی پلهای فلزی مورد بررسی قرار گرفته است.به این منظور استحکام فشاری و خمشی و همچنین استحکام برشی پیوند بین بتن و فولاد مطالعه گردید. طرح آزمایشهای انجام گرفته مطابق با روش تاگوچی انتخاب گردیده است. متغیرهای مستقل اندازه مصالح،درصد رزین ودرصد الیاف به عنوان متغیر دراین روش در نظرگرفته شده و برای هر کدام از این متغیرها سه سطح به عنوان سطوح تغییرات آنها مشخص شده است. با استفاده از آرایه L9 در روش تاگوچی نمونه ها ساخته شده و آزمایشها صورت گرفت. آزمایشهای فشاری و خمشی طبق استانداردهای ASTMصورت گرفته اند و از آنجا که برای آزمایش برشی بین بتن پلیمری و فولاد استاندارد خاصی طراحی نشده است در این تحقیق نمونه خاصی برای این منظورپیشنهاد شده و آزمایشها با استفاده از این نمونه انجام شده است.نتایج آزمایشها نشان دهنده این موضوع است که استحکام این نوع از بتن در مقابل وزن آن بسیار بالا می باشد. در انتها نیز مقادیر بهینه از هر متغیر برای دستیابی بهبالاترین میزان استحکام مشخص شده، و نمونه های بهینه آزمایش گردیده و با نتایج پیش بینی شده توسط روش تاگوچی مقایسه شده است. این مقایسه نشان می دهد که درصد خطای روش تاگوچی بسیار کم می باشد و این روش با کاهش تعداد آزمایشها نتایج را نیز بسیار خوب پیش بینی می کند. همچنین نتایج بدست آمده بیانگر این مطلب است که ماده طراحی شده در این تحقیق از کارایی بالایی جهت روسازی پلهای فلزی برخوردار است.