سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یاسر حسینی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
سعید برومندنسب – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی – گروه آبیاری و آباد
حیدرعلی کشکولی – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی – گروه آبیاری و آبادان

چکیده:

در روشهای تخمین کلاسیک از جمله روش تیسن در بـرآورد مقـادیر متغیر تصادفی وبسط و گسترش آن موقعیت مکـانی داده هـا و جهـت آن، در برآورد مقادیر متغیر تصادفی در سطح منطقه مـد نظـر نبـوده و ضریب دادهها جهت تخمین به جهت و مکان آن داده ها وابسته نمـی باشد ولی در زمین آمار و تخمین های مربوط به آن این دو عامل مـورد توجه قرار می گیرد . از دیگر خصوصیات زمین آمـار آن اسـت کـه مقـدار خطای تخمین را محاسبه نموده و همچنین قادر اسـت مقـدار خطـای نمونه برداری و آماده سازی داده ها را محاسبه کرده و بـه ایـن ترتیـب شاخصی جهت برآورد استحکام ساختار فضایی و ارتباط مکانی دادههـا را در اختیار دهد .