سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک رضازاده – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران – شرکت ایران ترانسفو ایران
خلیل نصیری – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران – شرکت ایران ترانسفو ایران

چکیده:

امروزه با توجه به اهم یت صنعت بـرق و ترانسـفورماتور بـه عنوان مهمترین ابزار جه ت دست یابی به ا ین انرژ ی و هم ینطور تعداد تولید قابل ملاحظه و بالا ی ترانسـفورماتورها ی تو زیـ ع
و کاربرد آن در سطح شهرها ، بین شهرها ، مزارع کشـاورز ی و کارگاهها و صنا یع کوچک ، بهینه سـاز ی تول یـ د ایـ ن نـوع ترانسفورماتورها و مخصوصـا " ترانسـفورماتورها ی نرمـا ل جایگاه ویژه ای پیدا خواهد کرد . این بهینه سـاز ی منجـر بـه کاهش قیمت تمام شده ترانسفورماتور م ی شود که در تول یـ د انبوه رقم قابل ملاحظه ا ی به سود مصرف کننـد ه، خصوصـا " قشر کم درآمد کشاورز در استفاده از ا نرژی الکتریکـ ی جهـت راه اندازی چاههای عمیق خواهد بود . در این مقاله طرح مخزن " OVAL" مـورد بررسـ ی قـرار گرفته و با مخازن در حال تول ید مقایسه م یشود . در ایـ ن روش گوشه های مخازن ترانسفورماتور بـه صـورت گـرد بـوده و اثرات ناشی از ا ین تغ ییر از جنبه ها ی مختلف مـورد ارزیـ ابی قرار می گیرد . از تاث یرات مهم ا ین تغ ییر م یتوان به کـاهش مـواد مصرفی ، کاهش ، وزن روغن ، افزا یش عمـر مف یـ د مخـزن و کاهش معایب و نشتی های ناشی از جوشکاری اشاره کرد . بنابراین " OVAL” نمودن مخزن به همراه "OVAL" نمودن بوبین ها و اکتیو پـارت ترانسـفورماتوره ا تلاشـ ی در جهـت مصــرف کمتــر مــواد اول یــه و کــاهش قیمــت تمــام شــده ترانسفورماتور و گامی موثر در راستای اهداف صنعت بـرق کشور می باشد .