سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مریم باغفلکی – کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدعباس حسینی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فردین شالویی – کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

طی دوره پرورش ۵ ماهه از فروردین تـا مـ رداد ۱۳۸۵ در مرکـز تکثیـر و پـرورش ماهیـان اسـتخوانی ( کلمـه سـیجوال، در ۵ کیلومتری شرق بندر ترکمن ) اثر تراکم کشت مولدین کپو ر دریایی Cyprinus carpio روی میزان بازماندگی و برخی شاخص های رشد لاروی و بچه ماهی تا وزن حدود ۸ -۱۰ گرمی در استخرهای خاکی در چهار تراکم ۲۵۰،۳۰۰،۳۵۰،۴۰۰ ± ۰/۲۳ قطعه مولد در هکتار تعیین گردید . میانگین وزن انفرادی بچه ماهیان در آخر دوره پرورش در چهار تیمار به ترتیـب ۸/۶۴ ، ۸/۶۵ ± ۰/۳۸ ، ۹/۹۷ ± ۰/۵۲ و ۸/۴۵ ± ۰/۶۶ محاسبه گردید و از نظر آماری اختلاف (p<0/05) معنی داری بـین تیمـار سوم با سایر تیمارها مشاهده شد .
اخـــتلاف معنـــی داری (p<0/05) بـــین ضـــریب چـــاقی در لارو در تیمارهـــای مختلـــف وجـــود نداشـــت، ولـــی در مــورد بچــه ماهیــان ایــن اخــتلاف بــین تیمــار ســوم بــا ســایر تیمارهــا معنــی دار بــود . در مــورد درصــد نــرخ رشــد و یــژه اخــتلاف معنــی داری (p<0/05) بــین تیمارهــا مــشاهده نــشد . لارو و بچــه ماهیــان پــرورش یافتــه در تیمــار ســوم بــا تــراکم ۳۵۰ قطعــه مولــد در هکتــار رشــد بــالاتری نــسبت بــه لارو و بچــه ماهیــان پــرورش یافتــه در دیگــر تــراکم هــا داشــتند . تراکم بر روی بقاء لارو و بچه ماهی کپور دریایی تأثیر آن چنانی نداشت .