سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی بهبهانی نیا – استادیار
سارا جوادزاده حقیقت – کارشناس

چکیده:

در کار حاضر، تحلیل ترمواکونومیک در بهینه سازی سیکل تبرید تراکمی بخار، مورد استفاده قرار می گیرد. میزان بار برودتی و دمای داخل و خارج، به عنوان قیدها لحاظ می گردد. در این تحلیل دو پارامتر بهینه سازی در نظر گرفته می شود. اولین پارامتر، اختلاف بین دماهای چگالش و محیط خارج می باشد که فشار چگالش را تعیین می کند . اختلافبین دماهای تبخیر و محیط داخل به عنوان دومین پارامتر تعیین می شود که فشار تبخیر را معین می کند. تابع هدف، تابعی از هزینه هاست که شامل هزینه های مربوط به اکسرژی ورودی و سرمایه گذاری اولیه است. این تحلیل نشان می دهد که پارامتر های بهینه سیکل، با برقراری تعادل بین هزینه های صرف شده برای تراکم در کمپرسور و سایر هزینه های شامل قیمت فن ها ، مبدل های حرارتی و انرژی الکتریکی ورودی به فن ها و از طرف دیگر میزان کارایی سیستم، تعیین می گردد.