سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهتاب هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیو تکنولوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
بابک بنکدارپور – دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبدالرضا اروجعلیان – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بهینه سازی ترک یبات کل یدی مح یط کشت به کار رفته در تولی د لاکتیک اسی د از ش یره بدست آمده از خرمای ضایعاتی توسط سوی هL.plantarum با استفاده از روش آماری CCD انجام گرفته است. پارامترهای موثر بر اساس اطلاعات بدست آمده از تحلیل آماری به روشPlackett-Burman انتخاب شده اند . بر اساس نتای ج بدست آمدهراندمان تول ید لاکت یک اس ید در غلظت ۴۰ گرم بر ل یتر منبع کربنی (شیره خرما) و ۲۰ گرم بر لیتر منبع نیتروژن (عصاره مخمر) بیشینه است . همچنین بیشینه تولید و رشد توده سلولی در غلظت های مشابه منابع کربن و نیتروژن و غلظتبیشینه ۴gr/lit ) K2HPO 2) بدست آمده است.