سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا محمدی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی ، بخش مهندسی معدن
مجتبی بهاالدینی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی ، بخش مهندسی معدن
محمد رنجبر – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی ، بخش مهندسی معدن
سعید کریمی نسب – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی ، بخش مهندسی معدن

چکیده:

در عملیات حفاری جهت انتقال ذرات جامد، پایداری دیواره چاه، خنـک کـردن سـرمته و غیـره از سیالات حفاری استفاده می شود . این سیالات هنگام چرخش در چاه در اثر جذب و نفوذ بـ ه سـازند
باعــث تغییــر خــواص پتروفیزیکــی ســنگ مخــزن از جملــه باعــث کــاهش نفوذپــذیری و تغییر ترشوندگی که پارامتر بسیار مهم ی در خسارت سـازند بـشمار مـی آیـد، مـی شـود . ورود
فیلترات به سازند باعث افزایش زاویه تماس به طرف نفت تر و در نتیجه کـاهش نفوذپـذیریمـوثر نفت میشود . با هدف انتخاب بهینه افزودنیهای سیالات حفاری پایه آبـی و روغنـی ، بـا بکـ ارگیری
طراحی آزمایش ترکیبهای مختلفی از افزودنیها ی گلهای پایه آبی و روغنی تهیه و نتایج با اسـتفادهاز نرم افزار Minitab تحلیل شد . نتایج حاکی از آن است که در ترکیـب گـل پایـه آبـی Biovis ، CMC و بنزیل بنزوات باعث کاهش وPolythinو کلرید سدیم باعث افـزایش نفوذپـذیر ی نفـت باریت و کلریدکلسیم باعث افزایش نفوذپذیری نفت گردیدند . بـا اسـتفاده از نتـایج ایـن تحقیـق مناسب ترین گل پایه آبی و روغنی از نظر کنترل ترشوندگی و خسارت سازند انتخاب و ارائه گردید ..