سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیامک طلعت اهری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده عمران دانشگاه تبریز
مرتضی ابراهیمی بهنام – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده عمران دانشگاه تبریز
بهمن فرهمندآذر – استادیار گروه سازه دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

محل استقرار ایستگاه های آتشنشانی فاکتور مهمی در توانایی آنها برای حفاظت در مقابل حریق است. هدف از این مقاله تعیین محل بهینه برای تجهیزات این ایستگاهها می باشد. روش پیشنهادی عبارت است از ترکیب برنامه ریزی چند منظوره فازی و الگوریتم بهینه سازی اجتماع مورچه ها روش چند منظوره فازی به طور مناسبی قابل تبدیل به مسائل Max-Min بوده و روش اجتماع مورچه ها نیز جزء روشهای فراکاوشی کارمد در زمینه بهینه سازی می باشد. در مقایسه با روشهای موجود، روش ارائه گردیده در این مقاله دارای چهار وجه متمایز است: ۱- این روش طبیعت تصمیم گیرنده
فازی را در مدل بهینه محل استقرار ایستگاه ها بررسی می کند. ۲- برای نخستین بار با تغییراتی که صورت گرفته، از الگوریتم اجتماع مورچه ها در حل این مسأله استفاده شده است. ۳- تجهیزات مورد نیاز در مناطق با خطر آتش سوزی متفاوت را به طور کامل بررسی میکند. ۴- قابلیت بهینه سازی تعداد و محل ایستگاه های آتشنشانی را در یک ناحیه نسبتاً بزرگ داراست. مطالعه موردی در این مقاله بر پایه داده های ارائه شده از سازمان خدماتی اطفاء حریق کشور انگلستان برای منطقه Derbyshire می باشد که برای توضیح روش پیشنهادی در این مقاله به کار برده شده است.