سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مقصود سلیمانپور – استادیار دانشگاه ارومیه، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک
وحیدرضا شادفر – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید، دانشگاه ارومیه

چکیده:

در برنامهریزی فرایند ساخت قطعات صنعتی ، توا لی عملیات ماشینکاری یکی از بحرانی ترین فعا لیتها برای ساخت قطعه، طبق مشخصات فنی و منابع ساخت موجود می باشد . یک توا لی بهینه باعث افزایش راندمان و کاهش هزینه تمام شده تولید خواهد شد . به همین دلیل بهینه سا زی فرایند تولید از اهمیت بسزایی برخوردار است . درمساله بهینه سازی توالی عملیات اهداف گوناگونی منجمله کمترین هزینه ساخت، کمترین زمان ساخت و بالاترین درجه رضایت مند ی از قواعد ساخت مد نظر می باشد . در این مقاله هدف یافتن یک توا لی از عملیات ماشین کا ری می باشد که دار ای کمترین زمان ساخت جهت تولید قطعه باشد. جهت رسیدن به چنین توالی از الگوریتم ژنتیک بهره گرفته شده است.