سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهنام نظری – گروه زیست شناسی-دانشکده علوم -دانشگاه تهران
کمال الدین حق بین – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری – تهران
جمشید راهب – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری – تهران
سید محمود عرب نجفی – گروه زیست شناسی-دانشکده علوم -دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه برای بهینه سازی تولید آنزیم کلسترول اکسیداز با استفاده از Rhodococcus erythropolis ATCC4277 از روش آماری تاگوچی استفاده شد و بر اساس آزمایشات اولیه تأثیر ۵ متغیر گلیسرول، آهن، توئین ۸۰، کلسترول و سولفات آمونیوم بر تولید آنزیم مورد بررسی قرار گرفت. پس از بهینه سازی مقادیر ۲۰، ۰/۴، ۵، ۰/۰۳ و ۵ گرم در لیتر به ترتیب برای ترکیبات فوق الذکر به عنوان نقاط بهینه به دست آمد. در نهایت مقدار ۱/۱۶ گرم پروتئین کل را به ازای یک لیتر محیط کشت حاصل شد که فعالیت کلسترول اکسیدازی مناسبی را از خود نشان می داد.