سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سهیل فتی پور – سرپرست پروژه – شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب – معاونت مهندسی نفت
محمود نقدبیشی – مهندس ارشد نفت – شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب – معاونت مهندسی نفت

چکیده:

با توجه به اینکه نحوه تکمیل چاههای نفت که از سالها قبل جهت تولید دبی هایجریانی بالای ۱۰ هزار بشکه در روز بوده و نظر به افت فشار مخازن و کاهش دبی متوسط تولیدی چاهها، بخش زیادی از پتانسیل تولید بعلت تشکیل رژیم جریانی نامناسب در ستون چاه به هدر رفته و این امر باعث کاهش تولید از چاهها می گردد. این مطالعه معضل مذکور و ارتباط آن با پارامترهای موثر بر تولید در چاه را مورد ارزیابی قرار می دهد که مطابق نتایج بدست آمده، تصحیح رشته تولیدی با نصب لوله مغزی با قطر و طول مناسب و با هدف بهبود ر ژیم جریانی در ستون چاه و به تبع آن بهبود افزایش تولید از آن را در بر دارد.
نظر به نتایج بدست آمده از مطالعه و بررسی های انجام شده، راندمان لوله مغزی با قطر وطول مناسب در چاههای شماره ۲۷ و ۵۲ منصوری و ۳۵۰ و ۳۵۱ و ۳۵۲ اهواز بنگستان باعث بهبود وضعیت تولید از این چاهها گردید.