سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین ابوالبشری – دانشیار گروه مکانیک دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
علی ناصریان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشه

چکیده:

کاربرد فراوان تیرها در انواع مختلف سازهها و نیز لزوم کمینه بودن وزن سازه، موجب اهمیت توجه به بهینهسازی وزن تیرها شده است . در این میان بهینهسازی سازهها به روش بهینهسازی تکاملی سازههاESO با وجود آنکه مدت زیادی از ظهور آن نمیگذرد، بدلیل قابلیتهایش، بطور گستردهای مورد توجه قرار گرفتهاست . در تحقیق حاضر، روش ESO که الگوریتم آن بر اساس حذف مصالح ناکارآمد ( کم بازده ) از سازه شکل گرفته، به منظور کمینه کردن وزن ( اندازة ) تیرها با توجه به قید تنش بکار گرفته شده است . علاوه بر بررسی روش ESO از طریق حل چند مسألة نمونه، جوابهای بدست آمده از این روش با نتایج حاصله از دو روش بهینهسازی مرتبة صفر و مرتبة یک مقایسه و مورد بحث قرار میگیرد . این مقایسه، مؤثر بودن روش ESO را در بهینهسازی تیرها مورد تأکید قرار میدهد . علاوه بر این، اثر تعداد المانها بر شکل بهینه بررسی شده است