سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود فرهیان – کارشناسی ارشد عمران – سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد فدایی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

شبکه های توزیع آب به دلیل ماهیت توزیعی خود از لحاظ فیزیکی وجغرافیایی ، نسبت به ورود الودگی های عمدی و غیر عمدی بسیار اسیب پذیر می باشند. بهدلیل تاثیری که این سیستم بطور مستقیم بر سلامت عمومی دارد، محققان دست به اقداماتی به منظور کنترل ورودی آلودگی در شبکهزدند. ازجمله این اقدامات، قرار دادن سنسورها درشبکهبه منظور کشف ورود آلودگیهای ناخواسته بود. این مقاله به منظور بهینه نمودن جایگذاری بهینه سنسور، کسری از جمعیت را که تحکت ریسک آلودگی هستند ، مینیمم می کند. این مسئله را به صورت یک تابع هدف غیر خطی باینری فرموله شده و با روش شبیه سازی بازپخت بهینه گردیده است. جایگذاری سنسورها برای دو شبکه که با نرم افزار EPANET تحلیل شده اند، انجام گردیدهبا کاربری و همکاران (۲۰۰۵) مقایسه شده است.