سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه اعلم الهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانش
سیدعلی سیدابراهیمی – دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
علیرضا بدیعی – استادیار گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

در تحقیق حاضر ذرات بسیار ریز هگزافریت استرانسیم (SrFe12O19) به روش جدید سل – ژل احتراقی تهیه شدند .ابتدا ژل نیترات – سیترات از نیترات های فلزی با نسبت مولی مشخص و اسید سیتریک بوسیله فرایند سل – ژل آماده شد . احتراق ژل طی یک فرایند پیش رونده در هوا صورت گرفت . محصول حاصل از احتراق با نسبت مولی نیترات آهن به نیترات استرانسیم بهینه، به روش DTA/TG بررسی شد . بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایشDTA/TG پودر حاصل از احتراق در دماهای مختلف کلسینه شد تا پایین ترین دمای کلسیناسیون ممکن برایتشکیل هگزافریت استرانسیم تک فاز بدست آید . ترکیب فاز های پودر های کلسینه شده در دماهای مختلف با استفاده از الگوی پراش پرتو ایکس بررسی شدند . همچنین ریز ساختار هگزافریت استرانسیم حاصل بوسیله SEM مورد مطالعه قرار گرفت . با استفاده از این روش ذرات هگزافریت استرانسیم با اندازه ۴۰ ~ ۵۰ نانومتر تهیه گردید .