سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آرش مصطفوی –

چکیده:

در این پژوهش، بازگشت ناپذیری در یک سیستم ذخیره کننده حرارتی گرمای نهان مورد بررسی قرار گرفته ا ست . سیستم تشکیل شده از دو س یلندر هم مرکز که در لولة داخلی سیال عامل جریان د ارد وسیلندر خارجی از ماده تغییر فاز دهنده پرشده است . نحوة کار سیستم به صورت تناوبی می باشد . معاملات دیفران سیل حاکم بر انتقال حرارت در سیال و محیط ذخیره کننده به صورت عددی حل شده اند . پس از انجام یک سری کارهای آزمایشگاهی وکسب اطمینان از صحت نتایج عددی به دست آمده، تأثیر عوامل مختلف بر بازگشت ناپذیری سیستم مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد که تعبیه زم ان آدیاباتیک در طول شارژ سیستم تأثیر زیادی در بازگشت ناپذیری دارد . استفاده از چند ماده تغییر فاز دهنده به صورت های سری وموازی نیز مورد بررسی قرار گرفته شده وتأثیر آرایش مواد روی آنتروپی تولیدی مطالعه شده است . همچنین نتایج به دست آمده گویای این هستند که تغییر پروفیل سطح خارجی،تقسیم ذخیره کننده به قسمت های مستقل وچگونگی توزیع دما در داخل مواد تغییر فا ز دهنده در کارآئی سیستم اثر مستقیم دارد . نهایتاً، پیشنهادهایی برای کاهش بازگشت ناپذیری در راستای بهینه کردن یک سیستم ذخیره کننده حرارتی ارائه شده است