سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جلال آزاد منجیری – دامشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی – دانشگ
سیدعلی سیدابراهیمی – دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

ذرات بلوری فریت نیکل (NiFe2O4) در ابعا د نانومتر در دمای نسبتا پایین ۲۴۰ ° C به روش سـل – ژل احتراقـی و بـا استفاده از ژل اولیه شامل اسیدسیتریک به عنوان احیاءکننده و نیترات های فلزی به عنوان اکسیدکننده، تهیه شـدند . نتایج یک رفتار خود پیشرونده پس از احتراق ژل های نیترات – سـیترات نـشان مـی دهـد کـه در آن فریـت نیکـل به طور مستقیم تشکیل می شود . آنالیز حرارتی ژل های نیترات – سیترات، ترکی ب فازی و مورفولوژی پـودر کلـسینه شده به ترتیب به کمک تکنیک های DTA-TG ، XRD و SEM مورد بررسی قرار گرفت .