سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسرین محمدی اسدی – کارشناس ارشد واحد مکانیزاسیون معاونت زراعت و زارت جهاد کشاورزی
محمدهاشم رحمتی – استادیارپژوهشی موسسه تحقیقات فنی مهندسیو کشاورزی

چکیده:

درسال ۱۳۷۵ به منظور کشت مستقیم بذرگوجه فرنگی درمزرعه یک دستگاه ردیفکار پنوماتیکی گوجه فرنگی در قالب طرح تحقیقاتی درمرکز تحقیقات کشاورزی گرگان ساخته شد سپس این ردیفکار پنوماتیکی درمرکز تحقیقات کشاورزی فارس موردتست و ارزیابی قرارگرفت نتایج تست و ارزیابی نشان داد که این ردیفکار دارای معایب و اشکالاتی است که و راندمان قابل قبولی ندارد بطوریکه مقادیر درصد سبز بذر دقت در تک دانه کاری دقت در دو دانه کاری دقت در کپه کاری و دقت در تامین فاصله مناسب بین بذرها به ترتیب برابر با ۵۰/۷۵ و ۴۷/۱ ، ۴۵/۳ و ۶ و ۳۲/۲ درصد بودها ست اما با رفع عیوب ردیفکار پنوماتیکی گوجه فرنگی راندمان آن بطور قابل قبولی افزایش یافت به منظور رفع عیوب این ردیفکار ابتدا تمام درزها و شکاف هایی که باعث افت فشار بادو خروج هوا درسیستم باد پنوماتیک ردیفکار می شد کاملا مسدود گردید سیستم رانش محرک موزع ردیفکار اصلاح شد بطوریکه به منظور افزایش دقت موزع مخزن بذر در سنجش و انتخاب بذر سرعت دوران موزع با تعویض چرخ زنجیرهایم حرک و متحرک کاهش داده شد اما برای این که ردیفکار پنوماتیکی گوجه فرنگی بتواند فاصله پانزده سانتیمتری بین کپه ها را روی ریدفهای کشت تامین نماید تعداد ردیفهای سوراخ روی استوانه موزع بذر از ۸ ردیف به ۱۶ ردیف افزایش یافت علاوه بر اصلاحات فوق پوشاننده های ردیفکار پنوماتیکی نیز طوری اصلاح گردید که بتوانند درستی روی بذرهای کاشته شده را با خاک بپوشاند تا درصد سبز بذر افزایش یابد