سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا علی احمدی – عضوهیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت
امیر سامان خواه – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله موضوع انتخاب صحیح پروژه های تحقیق وتوسعه به عنوان یکی از مهمترین مسئولیتهای مدیریت تحقیق و توسعه مورد بحث قرارمیگیرد . بدین منظور روشهای مطرح در انتخاب پروژه های تحقیق وتوسعه باتوجه به ماهیت مسایل مطرح دراین زمینه به پنج دسته کلی -۱: روشهای تصمیم گیری چندشاخه ای -۲ روشهای برنامه ریزی ریاضی -۳ مدل سازی شناختی -۴ گروه بندی پروژه ها -۵ سایر روشها ( اقتصادمهندسی؛تئوری صف؛برنامه ریزی شبکه ای ) تقسیم شده وضمن بیان چهارچوب کلی هریک ازاین روشها؛ اهمیت روش ومسایل قابل حل توسط آنها بیان شده و نوع داده های لازم جهت استفاده از هریک از روشها بیان می شوند .
ارائه مطالب در این مقاله به گونه ای است آه ضمن آشنا سازی افراد باروشهای انتخاب پروژه و آشناسازی آنها با ماهیت مسایل در واحدهای تحقیق وتوسعه؛ الگوئی جهت انتخاب صحیح روشهای مذکور در اختیار آنان قرار می دهد