سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیلوفر اسفندی – ( ایرانی ) دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
آرمان رئوفی – ( ایرانی ) کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهرزاد شمس – ( ایرانی ) استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
غلامحسین یگانه – ایرانی ) کارشناس نیروگاه گازی کشور : ایران

چکیده:

عملکرد توربین گاز تحت تاثیر فشار ورودی است، بطوریکـه با افزایش افت فشار، قدرت و بازده آن کـاهش مـی یابـد . در این پژوهش به بررس ی اثر ا فت فشار ورود ی بر رو ی عملکرد توربین های گازی GE-F5 پرداخته شده است . با ایجـاد افـت فشار در ورود ی تغییر توان، راندمان واحد اندازه گیـر ی شـد . برنامه کامپیوتری برای شبیه سـازی تـوربین گـاز توسـعه داده شد . نتایج بدست آمده نشان داد که به ازا ی هر ۱۰۰ میل ی متـر آب افــت فشــار در ورودی ۲ درصــد قــدرت و ۱/۸ درصــد راندمان توربین گاز کاهش م ی یابد . بر اساس این نتـایج و بـا یک برآورد اقتصاد ی، زمان بهینـه بـرا ی تعـویض فیلترهـا کـه کثیفی آنها عامل اصلی در افت فشار ورودی است، برای واحد مورد نظر بدست آمد .